Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

За нас

 „Инфрастрой” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания.  Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

Форма и органи на управление: Дружеството е с ограничена отговорност. Фирмата е с 100% общинско участие, управлявана от управител.

Основна дейност на фирмата: Проектиране и строителство на жилищни и стопански  обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

 „Инфрастрой” ЕООД изпълнява следните дейности:

- Доставяне на вода на потребителите

- Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи

- Присъединяване на крайните потребители чрез СВО и СКО към ВиК мрежи и системи

- Производство на варобетонови и бетонови разтвори

- Услуги багер

- ВиК услуги на населението

- Транспортни услуги

- Строително монтажни работи