Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Молим питейната вода да не бъде разходвана нецелесъобразно за дейности, които нямат неотложен характер.

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,

През последните седмици сме изправени пред температури, често надвишаващи 40 градуса през по-голямата част от денонощието. Това предполага повишена консумация на вода. За съжаление това в комбинация с продължителния период без валежи, води община Брацигово към очертаващи се проблеми с водоснабдяването в част от населените места.

В тази връзка молим жителите на община Брацигово да подхождат разумно и пестеливо при разходването на питейна вода.

Молим питейната вода да не бъде разходвана нецелесъобразно за дейности, които нямат неотложен характер.

Нека всички заедно положим усилия за разумното, целесъобразно и добросъвестно разходване на водните ресурси!

Въвеждането на режим на водата не би решил проблема, тъй като след всяко спиране на водата и пускането й това довежда до все повече аварии. След многократни срещи и разговори с управителя на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово се взе решение, че ще се доставя вода до всички населени места, без да се въвежда режим. Това не означава, че проблемът е решен. За сега по някакъв начин се контролира количеството вода подавано към всички населени места, но ако всички ние не проявим разбиране това може да доведе до още по–големи проблеми.

Обръщаме се към всички жители на Община Брацигово:

Нека всеки от нас, като съвестен гражданин, прояви разбиране и пести и разходва наличната вода целесъобразно. 

 

 

 

Благодарим за проявеното разбиране и съдействие!