Качеството на водата за питейни нужди с.Розово и летовище „Васил Петлешков”

ИНФРАСТРОЙ ЕООД – ГР.БРАЦИГОВО

 

     Уведомява, своите клиенти, че в с.Розово и летовище „Васил Петлешков”
/„Атолука”/, качеството на водата за питейни нужди отговаря на стойностите на
микробиологичните показателите на Наредба № 9/2001г. на МЗ.