Качество на водата Община Брацигово

ИНФРАСТРОЙ ЕООД – ГР.БРАЦИГОВО
 
Уведомява, абонатите на дружеството, във всички населени места на Община Брацигово, че водата е годна за пиене и отговаря на стойностите на микробиологичните показателите на Наредба № 9/2001г. на МЗ.