ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД ГР. БРАЦИГОВО

 

О Б Я В А

 

Предложение на нови цени за доставяне вода, отвеждане на отпадъчни и дъждовни води и пречистване на отпадъчни и дъждовни води на потребителите.

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

На основание чл. 18 от „Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги“ приета с ПМС №8 от 18.01.2016 г.,обн., ДВ бр. 6/22.01.2016 год., „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, Ви уведомява за ПРЕДЛОЖЕНИЕТО си за нови цени на В и К услугите както следва:

  • Цена за доставяне вода на потребителите без ДДС;

2017г.

2018г.

2019г.

2020г

2021г.

0.680

0.691

0.698

0.705

0.703

  • Цена за отвеждане на отпадъчни води за битови потребители без ДДС;

2017

2018

2019

2020

2021

0.099

0.100

0.101

0.101

0.101

  • Цена за пречистване на отпадъчни води за битови потребители без ДДС;

2017

2018

2019

2020

2021

0.392

0.300

0.320

0.309

0.329

Така предложените цени подлежат на утвърждаване от КЕВР, съгласно Глава четвърта „ Регулиране на цените на В и К услугите „ – чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г./

Окончателно одобрените от КЕВР цени ще бъдат публикувани по реда на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 26, ал. 3 от „ Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги“.