Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

ПОКАНА

Атанас Недялков, като управител и законен представител на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, най-учтиво кани всяко заинтересувано лице, което притежава лицензия за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група, издадена от КЕВР (ДКЕВР), да участва в търг с предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово“.


Тръжна документация се закупува срещу 60 лв. с ДДС в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Брацигово, ул. Васил Петлешков 33, стая „Каса“, етаж 1, от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден до 22.12.2016 г., до 16:00 ч. (може да се изпрати и по пощата за сметка на адресата и след заплащане на цената на тръжната документация).


Оферти се подават на същия адрес до 23.12.2016 г., до 9:00 ч. 


Отваряне на офертите: на 23.12.2016 г. от 10:00 ч. на посочения адрес.


Срокът на договора ще бъде 12 месеца.


Гаранцията за участие в процедурата е 200 лв.


Гаранция за изпълнение на договора: 2% от прогнозната му стойност без ДДС (формирана от предложената цена за 1 МWh, умножено по 207).


Банкова сметка за плащане на цената на документацията и пощенски разходи за изпращането й: ТБ „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG38SOMB91301049765101, Титуляр на сметката: „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово.

За допълнителна информация тел.: 0878 862 051