Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Водоснабдяване и канализация

„Инфрастрой " ЕООД осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

 

Доставяне на вода на потребителите и присъединяване на крайни потребители към ВиК мрежи              

              изкоп на канали и тръби                                           ремонтни дейности ВиК присъединяване
                                                                                                                                                  Присъединяване на крайните потребители чрез
                                                                                                                                                  СВО и СКО към ВиК мрежи и системи.


Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи
Прикачания:
Свали този файл (Нови-цени-за-ВиК-01.01.2023.pdf)Въвеждат се нови цени на ВиК услуги от 01.01.2023 г.[С Решение № Ц - 32 / 30.12.2022 г. на КЕВР и Заповед № 01/03.01.2023 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД]25 КБ
Свали този файл (Наредба 4 от 17-08-2012 г.pdf)Наредба 4 от 17-08-2012 г.[НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ]305 КБ
Свали този файл (Цени за присъединяване към ВиК мрежата.pdf)Цени за присъединяване към ВиК мрежата. Заповед № Ц 0005/26.06.2013 г.[Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната мрежата и канализационната система на ИНФРАСТРОЙ ЕООД. Заповед № Ц 0005/26.06.2013 г.]252 КБ