Заповед № 02 / 08.01.2021 относно ВиК услуги, извършвани от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД

 ИНФРАСТРОЙЕООД 

ул. “Васил Петлешков” № 33, п.к. 4579 гр. Брацигово – тел. 03552 / 20 47; 21 66

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ 02 / 08.01.2021 г., гр. Брацигово

 

 

 

На основание Решение № Ц- 46 от 30.12.2020г. на КЕВР и Решение на Общински съвет гр. Брацигово № 229/08.01.2021г. по Протокол № 19 за намаление на цени на ВиК услуги, извършвани от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, управителят на горепосоченото дружество

 

 

 

НАРЕЖДА:

 

 

 

Утвърждава и въвежда, считано от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., цени без ДДС за В и К услугите на „Инфрастрой” ЕООД – гр. Брацигово, както следва:

  1. Цена за доставяне вода на потребители: 0,833 лв. / куб. м. без ДДС;

  2. Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребители: 0,100 лв./ куб.м. без ДДС;

  3. Цена за пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители: 0,303 лв./ куб .м. без ДДС.

 

 

 

Да се въведат новите цени в програма „Инкасо”, като се изпрати уведомление до администратора на програмата.

 

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на гл. счетоводител - Виолета Клисурова.

 

 


УПРАВИТЕЛ:

Димитър Велев