Предложение на нови цени за доставяне вода, отвеждане на отпадъчни и дъждовни води на потребителите.

 

 

 

 

„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово

 

 О Б Я В А

  

 

Предложение на нови цени за доставяне вода, отвеждане на отпадъчни и дъждовни води на потребителите.

 

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

На основание чл. 18 от „Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги“ приета с ПМС №8 от 18.01.2016 г.,обн., ДВ бр. 6/22.01.2016 год., „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, Ви уведомява за ПРЕДЛОЖЕНИЕТО си за нови цени на В и К услугите както следва: 

 

  • Цена за доставяне вода на потребителите без ДДС:

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1.177 1.176 1.253 1.282 1.292

 

  • Цена за отвеждане на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители без ДДС:

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
0.152 0.159 0.204 0.205 0.217

Така предложените цени подлежат на утвърждаване от КЕВР, съгласно Глава четвърта „Регулиране на цените на В и К услугите“ – чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г./

Окончателно одобрените от КЕВР цени ще бъдат публикувани по реда на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 26, ал. 3 от „Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги“./Димитър Велев/